דיווח על תגובה

שתמשיך לבכות שהמזרחים לא אוהבים אותה