דיווח על תגובה

שתגיד שהיא תומכת בחייל ואז אני ישמע אותה